Forut for tekniske inngrep i sjøbunnen (mudring, dumping og utfylling) skal det utføres en miljøteknisk
grunnundersøkelse for å klarlegge eventuelle miljøkonsekvenser av inngrepet. GeoSubSea tar hånd
om slike undersøkelser og utfører: